Jordbruket

Vi odlar allt själv

På Gästa gård odlas i huvudsak vall som blir till ensilagebalar för den egna köttproduktionen och till torrt hästhö som går till försäljning. Vi brukar totalt ca 127 hektar varav 30 hektar är betesmark/åkerbeten, 25 hektar spannmålsodling och resten är slåttervallar.

Gårdens marker har sedan tidigt nittiotal brukats enligt ekologiska riktlinjer utan vare sig besprutning eller handelsgödsel. Vår ambition är att även i framtiden fortsätta att bruka marken enligt samma filosofi som tidigare. Våra vallåkrar gödslas därför enbart med ren kogödsel från våran egen gård.

Fröblandningen som vi använder till vallen består i huvudsak av timotej, ängssvingel och rödklöver/vitklöver.

Spannmålen vi odlar är vårvete av sorten Triso eller Diskett. Spannmålen gödslas med handelsgödsel.

Vi gör allting själva i växtodlingskedjan. Från att vända jorden, gödsla, bereda marken, sådden och att slutligen ta rätt på gräset som blir till djurfoder. Dock lejer vi entreprenör för spannmålssådden.