Skogsbruket

På Gästa gård bedriver vi traditionellt skogsbruk, vilket innebär att vi följer skogsstyrelsens linje om trakthyggesbruk. Trakthyggesbruk innebär att man planterar en ny generation träd samtidigt i ett bestånd vid föryngring. Ungskogen röjs när den mäter 2 till 4 meters trädhöjd för att sedan gallras 1 till 2 gånger under sin omloppstid. Slutligen när skogen nått en viss ålder (beroende på trädslag) tas alla träd ner samtidigt i en slutavverkning, varpå marken markbereds och nya plantor sätts i backen.

Vi brukar ca 120 hektar skog och tar in externa aktörer som sköter de stora insatserna som gallring och slutavverkning samt markberedning och plantering. Den tid vi har att ägna oss åt skogen rent fysiskt går mestadels åt till den årliga vedhuggningen för självhushållet samt mindre röjningar på utvalda bestånd.

Vi är även PEFC-certifierad via Norrskog. PEFC™ är en global och fristående organisation för certifiering av hållbart skogsbruk. Det innebär ett aktivt, ekonomiskt brukande av skogen som går hand i hand med miljöhänsyn och socialt ansvarstagande.